Kupony rabatowe w sklepie Multisort.pl

Regulamin kuponów rabatowych
Jak otrzymać kupon rabatowy?
Jak wykorzystać posiadane kody rabatowe?
Tabela wartości kuponów rabatowych

Jak otrzymać kupon rabatowy?
 
 

1. Złóż samodzielnie zamówienie poprzez mechanizm sklepu internetowego Multisort.pl na kwotę powyżej 200 zł brutto. Do wartości zamówienia uprawniającego do otrzymania kuponu rabatowego nie są brane pod uwagę koszty wysyłki. Do jednego zamówienia możesz otrzymać kupon rabatowy o maksymalnej wartości 500 zł.

2. Kupon rabatowy jest generowany do ostatniej FV realizującej zamówienie w pełni, zatem jeśli zamówienie będzie realizowane w transzach, kupon rabatowy znajdziesz w ostatniej przesyłce.

3. Kupon rabatowy zawiera kody rabatowe, każdy o opisanej obok wartości oraz termin ważności kodów rabatowych w którym możesz je wykorzystać.

Do góry


Jak wykorzystać posiadane kody rabatowe?
 
 

1. Wybierz z oferty sklepu Multisort.pl towary i przejdź do koszyka zamówienia.

2. W każdej linii towarowej znajdziesz klawisz "wpisz kod rabatowy", kliknij go aby przejść do panela zarządzania kodami rabatowymi. W panelu "Kody rabatowe" znajdziesz informacje o maksymalnej wartości rabatu jaki możesz zastosować w danej linii towarowej, wartości linii przed i po zastosowaniu kodów rabatowych oraz w centralnej części miejsce do dodawania bądź usuwania kodów.3. Jeśli chcesz sfinansować w części zakup wybranego towaru kwotą przyznanego rabatu, wpisz w panelu posiadany kod rabatowy i naciśnij klawisz "dodaj kod". Każdy kod posiada określoną na kuponie wartość, możesz go użyć tylko raz i sfinansować do 25% wartości zamawianej linii towarowej, więcej informacji w regulaminie poniżej.


4. Po zakończeniu dodawania kodów rabatowych kliknij klawisz "Zamknij" i przejdź do koszyka a następnie wybierz rodzaj dostawy, formę płatności, naciśnij "Zakończ zamówienie/płacę", sprawdź podsumowane informacje o Twoim zamówieniu i jeśli są prawidłowe naciśnij klawisz "potwierdź".

Do góry


Regulamin promocji „Kupony Rabatowe Multisort.pl”
 
 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Kupony rabatowe Multisort.pl” (dalej zwanej Promocją) jest Sara Wernau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 471269059, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego:100.000,00 złotych

2. Kupony rabatowe Multisort.pl są kuponami na okaziciela i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.

3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych muszą wykazać posiadanie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji) oraz osób prawnych i/lub innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (dalej zwanych Klientami).

4. W czasie trwania Promocji można wielokrotnie zostać jej uczestnikiem, poprzez dokonanie kolejnych zakupów w sklepie internetowym Multisort.pl oraz wykorzystywanie kolejnych kuponów rabatowych.

5. Udział w Promocji jest dobrowolny.

6. Kupony Rabatowe można łączyć z innymi rabatami i promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora.

7. Za kupony niewykorzystane w części lub całości nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

8. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Klientów określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Wszelkie informacje o Kuponach rabatowych Multisort.pl dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.


II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja określona niniejszym Regulaminem trwa od 9.12.2011 do czasu jej odwołania.

2. Oferta promocyjna może zostać zmieniona,zawieszona lub odwołana w dowolnym momencie przez Organizatora, bez podawania powodów, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Klientów nabyte przed dokonaniem zmiany, zawieszeniem lub odwołaniem Promocji będą w pełni respektowane. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klientów o zmianie lub odwołaniu Promocji poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej, na której umieszczona jest informacja o Promocji: http://www.multisort.pl/info/kupony_rabatowe.html

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego www.multisort.pl.


III. ZASADY KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

1. W celu otrzymania Kuponu Rabatowego należy kupić poprzez stronę internetową sklepu Multisort.pl towar na kwotę powyżej 200 złotych brutto.

2. Za dokonanie zakupu poprzez sklep internetowy Multisort.pl uprawniające do otrzymania Kuponu rabat uznawane jest samodzielne złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu Multisort.pl i jego zrealizowanie potwierdzone wystawieniem dokumentu sprzedaży.

3. Po dokonaniu zakupu poprzez sklep internetowy Multisort.pl, towarów o wartości większej niż 200 zł, Klient otrzymuje wraz z dokumentem sprzedaży kupon rabatowy o określonej wartości, który może wykorzystać przy dokonywaniu kolejnych zakupów w sklepie internetowym Multisort.pl.

4. Termin ważności kodów rabatowych znajduje się na kuponie rabatowym, biegnie on od 30 dni od daty wydania kuponu rabatowego przez kolejne 90 dni.

5. Każdy kupon rabatowy zawiera jeden lub więcej 16 cyfrowych kodów rabatowych o wartości łącznej zależnej od wartości zrealizowanego zamówienia wg poniższej tabeli.

6. Kupony rabatowe są załączane do faktury VAT dokumentującej wykonanie całego przyjętego do realizacji zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia w ratach (częściowe dostawy towaru) kupon rabatowy zostanie przekazany wraz z fakturą VAT wystawioną z tytułu wykonania ostatniej części zamówienia.

7. Każdy kod rabatowy ma przypisaną unikalną wartość, która jest określona na kuponie rabatowym.

8. Każdy kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz.

9. Na kuponie rabatowym mogą znaleźć się kody rabatowe za zakupy o wartości:

  • powyżej 200 zł a nie przekraczającej 300 zł – kupon o wartości 20 zł
  • ...
  • powyżej 500 zł a nie przekraczającej 600 zł – kupon o wartości 50 zł
  • ...
  • powyżej 1000 zł a nie przekraczającej 1100 zł – kupon o wartości 100 zł
  • ...
  • maksymalnej wartości kupon rabatowy otrzymasz za zakupy przekraczające 5000 zł – kupon o wartości 500 zł


Szczegółowa tabela wartości kuponów rabatowych uzależnionych od wartości zakupów.

10. Do wartości zakupu uprawniającego do otrzymania kuponu rabatowego nie jest wliczany koszt wysyłki.

11. Kody rabatowe można zrealizować składając kolejne zamówienie, poprzez stronę sklepu internetowego Multisort.pl, korzystając z koszyka zamówienia.

12. Jednym kodem rabatowym nie można finansować kilku linii towarowych (linia towarowa oznacza pozycję w koszyku zamówienia zawierającą opis kupowanego produktu, jego ilość oraz wartość).

13. W ostatniej rubryce każdej linii towarowej znajduje się klawisz „wpisz kod”, po jego kliknięciu przechodzi się do panelu „kody rabatowe”, w którym należy wpisać kod rabatowy, który Klient chce wykorzystać do zakupu produktu.

14. Istnieje możliwość zrezygnowania z wykorzystania kodu poprzez naciśniecie klawisza „usuń” w panelu.

15. W panelu „Kody rabatowe” znajdują się informacje o maksymalnej wysokości rabatu jaki Klient może wykorzystać przy zakupie produktu w ramach danej linii towarowej, a także wartość linii przed i po zastosowaniu kodu rabatowego.

16. Do zakupu produktu (jego wielokrotności) w ramach jednej linii towarowej w koszyku zamówienia możesz wykorzystać do 10 kodów rabatowych, jednak łączna suma uzyskiwanego w ten sposób rabatu nie może przekraczać 25% wartości linii towarowej (wartość linii towarowej – patrz rubryka "wartość" w koszyku zamówienia).

17. W przypadku wykorzystania przy zakupie produktu w ramach jednej linii towarowej kodów rabatowych o łącznej wartości niższej niż suma nominalnych wartości poszczególnych kodów, niewykorzystana kwota rabatu przepada. Aby wykorzystać rabat w pełnej wysokości należy zwiększyć ilość zamówionego produktu z danej linii towarowej, do której wpisano kod rabatowy lub wykorzystać kod rabatowy przy zamówieniu innych produktów lub produktu o większej wartości.

18. W przypadku odstąpienia od umowy kupna towarów za zakup których został przydzielony kupon rabatowy wraz z zawartymi na nim kodami rabatowymi, powyższy kupon rabatowy ulega anulowaniu.

19. Klientowi posiadającemu Kupon Rabatowy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Kuponu Rabatowego.

20. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie naruszają, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących zwrotu towaru w wypadku niezgodności towaru z umową.

21. Zakupy towarów dokonywane przy wykorzystaniu Kuponów rabatowych są realizowane na ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie Multisort.pl, opisanych na stronie www.multisort.pl/jakkupować,

22. W przypadku utraty lub zniszczenia Kuponu rabatowego, duplikaty nie będą wydawane.

23. Wszelkie uwagi lub pytania związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora telefonicznie: 42 645 54 75, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@multisort.pl lub pisemnie na adres: Sara Wernau sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź

24. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klientów o wprowadzonych zmianach przez opublikowanie zmian na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Klientów nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2011 roku.

Do góry


Tabela wartości zakup/kupon rabatowy
 
 

 

Za zakup Kupon rabatowy o wartości   Za zakup Kupon rabatowy o wartości  
powyżej do   powyżej do  
200 zł 300 zł 20 zł   2 600 zł 2 700 zł 260 zł  
  2 700 zł 2 800 zł 270 zł  
300 zł 400 zł 30 zł   2 800 zł 2 900 zł 280 zł  
400 zł 500 zł 40 zł   2 900 zł 3 000 zł 290 zł  
500 zł 600 zł 50 zł   3 000 zł 3 100 zł 300 zł  
600 zł 700 zł 60 zł   3 100 zł 3 200 zł 310 zł  
700 zł 800 zł 70 zł   3 200 zł 3 300 zł 320 zł  
800 zł 900 zł 80 zł   3 300 zł 3 400 zł 330 zł  
900 zł 1 000 zł 90 zł   3 400 zł 3 500 zł 340 zł  
1 000 zł 1 100 zł 100 zł   3 500 zł 3 600 zł 350 zł  
1 100 zł 1 200 zł 110 zł   3 600 zł 3 700 zł 360 zł  
1 200 zł 1 300 zł 120 zł   3 700 zł 3 800 zł 370 zł  
1 300 zł 1 400 zł 130 zł   3 800 zł 3 900 zł 380 zł  
1 400 zł 1 500 zł 140 zł   3 900 zł 4 000 zł 390 zł  
1 500 zł 1 600 zł 150 zł   4 000 zł 4 100 zł 400 zł  
1 600 zł 1 700 zł 160 zł   4 100 zł 4 200 zł 410 zł  
1 700 zł 1 800 zł 170 zł   4 200 zł 4 300 zł 420 zł  
1 800 zł 1 900 zł 180 zł   4 300 zł 4 400 zł 430 zł  
1 900 zł 2 000 zł 190 zł   4 400 zł 4 500 zł 440 zł  
2 000 zł 2 100 zł 200 zł   4 500 zł 4 600 zł 450 zł  
2 100 zł 2 200 zł 210 zł   4 600 zł 4 700 zł 460 zł  
2 200 zł 2 300 zł 220 zł   4 700 zł 4 800 zł 470 zł  
2 300 zł 2 400 zł 230 zł   4 800 zł 4 900 zł 480 zł  
2 400 zł 2 500 zł 240 zł   4 900 zł 5 000 zł 490 zł  
2 500 zł 2 600 zł 250 zł   5 000 zł wzwyż 500 zł  

 

Do góry